House P

Iris Avneri-Dvir 

Location Ramat Ha’Sharon, Israel
Completion 2014
Architecture Iris Avneri-Dvir