Location Herzliya, Israel
Completion 2017
Architect Israelevitz D&H Architects